Geschiedenis van Taekwon-Do

Uit: “Encyclopedia of Taekwon-Do”, door Gen. Choi Hong Hi

Hoewel de oorsprong van de krijgskunsten in mysterie is gehuld, beschouwen we het als een onweerlegbaar feit dat er sinds mensenheugenis fysieke acties zijn geweest waarbij handen en voeten werden gebruikt met zelfbescherming als doel. Als we deze fysieke acties als Taekwon-Do zouden moeten definiëren dan zou elk land kunnen claimen Taekwon-Do uitgevonden te hebben. Er is echter nauwelijks een overeenkomst tussen Taekwon-Do zoals het tegenwoordig wordt beoefend en grove vormen van het ongewapend gevecht die ontwikkeld zijn in het verleden. Het moderne Taekwon-Do verschilt in grote mate van andere krijgskunsten.

Het is in feite zo dat geen andere krijgskunst zo geavanceerd is met betrekking tot verfijning en effectiviteit van haar techniek of het verlenen van een algeheel fysiek welzijn aan haar beoefenaars. Gezien de theorieën, terminologie, systemen, methoden, regels, het trainingspak, en de geestelijke basis wetenschappelijk ontwikkeld zijn, gerangschikt en benoemd door generaal Choi Hong Hi, is het een fout om te denken dat elke fysieke actie gebruikmakend van handen en voeten voor zelfverdediging Taekwon-Do zou zijn. Ook is geen enkel ander krijgskunstsysteem bevoegd om zichzelf Taekwon-Do te noemen. Alleen degenen die de technieken beoefenen op basis van de theorieën principes en filosofie van generaal Choi Hong Hi, worden beschouwd als studenten van het werkelijke Taekwon-Do.

Wanneer en waar is Taekwon-Do begonnen?
“Een samenloop van omstandigheden maakte het mij (generaal Choi Hong Hi) mogelijk om Taekwon-Do in het leven te roepen en te ontwikkelen. Als aanvulling op de kennis die ik had van Tae Kyon (voetvechten) had ik de mogelijkheid om in Japan karate te leren gedurende de ongelukkige 36 jaar dat mijn vaderland bezet was door de Japanners. Kort nadat Korea in 1945 was bevrijd, was ik in een bevoorrechte positie als lid van de nieuw te vormen Zuid Koreaanse Strijdkrachten. Het eerste gaf mij een duidelijk gevoel van schepping en het tweede gaf mij de macht om Taekwon-Do te verspreiden over de gehele strijdkrachten, ondanks furieuze tegenstand.

De opkomst van Taekwon-Do als een internationale krijgskunst in een relatief korte periode was te wijten aan verschillende factoren. Het kwaad van de hedendaagse tijd (morele corruptie, materialisme, egoïsme etc.) had een geestelijk vacuüm gecreëerd. Taekwon-Do maakte het mogelijk om het heersende gevoel van leegheid, wantrouwen, decadentie en gebrek aan vertrouwen te compenseren. Bovendien waren het gewelddadige tijden waarin mensen de behoefte voelden om zichzelf te beschermen en de superioriteit van Taekwon-Do technieken werd weldra wijdverspreid erkend.

Mijn sociale status, het voordeel de oprichter van Taekwon-Do te zijn en mijn door God gegeven gezondheid hebben ook bijgedragen tot de snelle groei van Taekwon-Do over de gehele wereld. Mijn betrokkenheid bij de krijgskunsten heeft veel aan mijn door God gegeven gezondheid toegevoegd. Ik ben broos en zwak geboren en werd op een leeftijd van 15 jaar aangemoedigd, door mijn kalligrafie-leraar, Tae Kyon te leren. In 1938 was ik, een paar dagen voordat ik zou vertrekken uit Korea om te gaan studeren in Japan, betrokken bij een onverwacht incident dat het moeilijk zou maken om naar huis terug te keren zonder het risico van represailles. Ik besloot een zwarte band in karate te behalen gedurende mijn verblijf in Japan.

De vaardigheden die ik mij eigen maakte, waren voldoende bescherming tegen hen die mij kwaad zouden willen doen. Niet alleen kon ik terugkeren naar Korea, maar bracht daaropvolgend de nationale bevrijdingsbeweging, bekend onder de naam “Pyongyang Student Soldaten Incident” op gang. Zoals vele patriotten in de menselijke geschiedenis wekten mijn acties de woede op van degenen in machtsposities. Ik werd een tijd lang gevangen gezet in een Japanse militaire gevangenis. In januari 1946 werd ik aangesteld als tweede luitenant van het jonge en onervaren leger van de Republiek Korea en geplaatst bij het 4e infanterie onderdeel in Kwangju in de Cholla Namdo provincie als compagnie-commandant.

Ik begon karate aan mijn soldaten te leren als een middel voor fysieke en mentale training. Het was toen dat ik me realiseerde dat we een eigen nationale krijgskunst dienden te ontwikkelen die superieur was aan het Japanse karate in zowel de geest als techniek. Ik geloofde sterk dat het onderwijzen van deze krijgskunst in het gehele land mij in staat zou stellen de belofte na te komen die ik had gedaan aan drie kameraden met wie ik in Japanse gevangenschap had gedeeld.
‘De reden dat ons volk op deze manier lijdt onder de handen van de Japanners’ had ik
gezegd ‘is omdat onze voorouders verzaakt hebben wijs te regeren.’ ‘Zij buitten het volk uit en uiteindelijk verloren zij het land aan buitenlandse overheersing. Als wij ooit onze vrijheid en onafhankelijkheid terug winnen, laat ons dan niet de heersers worden van het volk.

Laten wij ons, in plaats daarvan, wijden aan het adviseren van degenen die regeren.’ Het was met deze ambitie in gedachte dat ik begon met het ontwikkelen van nieuwe technieken, systematisch, vanaf maart van datzelfde jaar. Tegen het eind van het jaar 1954 had ik bijna de basis afgerond van een nieuwe krijgskunst voor Korea en op 11 april 1955 werd het de naam ‘Taekwon-Do’ gegeven. Op het geestelijke niveau, komt Taekwon-Do voort uit de traditionele, ethische en morele principes van het Oosten en natuurlijk uit mijn persoonlijke filosofie. Ondanks dat ik slechts vijf voet lang ben, beroem ik mezelf erop dat ik geleefd heb in strikte overeenkomst met mijn morele overtuigingen. Ik heb geprobeerd om te vechten aan de zijde van de rechtvaardigheid zonder enige angst. Ik geloof dat dit slechts mogelijk was door de formidabele kracht en onbedwingbare geest ingeprent door Taekwon-Do.

De fysieke technieken van Taekwon-Do zijn gebaseerd op de principes van moderne wetenschap en in het bijzonder Newtons natuurkunde, welke ons leren hoe wij maximale kracht kunnen ontwikkelen. Militaire tactieken van aanval en verdediging zijn ook opgenomen.

Ik wil duidelijk maken dat, alhoewel karate en Tae Kyon zijn gebruikt als referenties in de loop van mijn studie, de fundamentele theorieën en principes van Taekwon-Do totaal verschillend zijn aan die van iedere andere krijgskunst ter wereld. In maart 1959 leidde ik het militaire Taekwon-Do demonstratieteam op een buitenlandse tournee. Wij bezochten Zuid-Vietnam en Taiwan. Het was het eerste bezoek in zijn soort in de geschiedenis van Korea. Bij deze gelegenheid hernieuwde ik mijn besluit mijn persoonlijke erfenis aan de wereld in de vorm van Taekwon-Do na te laten, en ik formuleerde de volgende basisidealen voor Taekwon-Do beoefenaars:

1. Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam zullen wij het zelfvertrouwen verkrijgen om altijd aan de kant van rechtvaardigheid te staan.

2. Wij zullen alle mensen verenigen in een broederschap zonder te letten op religie, ras, man of vrouw, nationale of ideologische begrenzingen.

3. Wij zullen ons wijden aan het bouwen van een vreedzame menselijke maatschappij waarin rechtvaardigheid, moraliteit, vertrouwen en humanisme zegevieren.

Tevens besloot ik mezelf te wijden aan de verspreiding van Taekwon-Do over de wereld met de oprechte hoop dat het de middelen zou verschaffen waarmee hereniging van de verdeelde helften van mijn vaderland mogelijk zou worden. Mijn studie van Taekwon-Do vorderde in twee delen, geestelijke discipline en technisch perfectioneren. Omdat de menselijke geest behoort tot het rijk van de metafysica is wat ik bedoel met de geestelijke discipline niet makkelijk te beschrijven. Men kan de geest van de mens niet aanraken, zien of horen.

Hij is breder en dieper dan alles wat wij kunnen waarnemen. Wat dit betreft ben ikzelf ook slechts een student participerend in een voortgaand en nooit eindigend leerproces. Ik kan de geestelijke dimensies van Taekwon-Do definiëren als het versmelten met idealen van Taekwon-Do en het verwerven en begrijpen van de volledige betekenis van elk van de Taekwon-Do patronen. Als wij onszelf één met Taekwon-Do beschouwen, dan zullen wij het respecteren zoals onze eigen lichamen en dan zal Taekwon-Do nooit op een oneervolle manier gebruikt worden. De namen van de patronen zijn afgeleid van de meest illustere personen, door bijna vijfduizend jaar Koreaanse geschiedenis geproduceerd.

Het juiste begrip van de patronen leidt onvermijdelijk tot het besef dat Taekwon-Do een krijgskunst is die alleen voor zelfverdediging gebruikt mag worden en alleen voor de zaak van rechtvaardigheid. De geschiedenis van Korea bevat geen enkel voorbeeld van militaire operaties die gebruikt zijn voor invasies van haar buren of voor andere doeleinden dan nationale verdediging. Op technisch gebied, heb ik een breed scala aan technieken gecreëerd die in bijna iedere situatie gebruikt kunnen worden. Ze zijn gebaseerd op de volgende principes:

1. Alle bewegingen dienen te worden ontworpen om maximale kracht te produceren in overeenstemming met wetenschappelijke formules en het principe van de kinetische (bewegings) energie.

2. De principes achter de technieken moeten zo duidelijk zijn, dat zelfs iemand die onwetend met betrekking tot Taekwon-Do, in staat is een goede van een incorrecte beweging te onderscheiden.

3. De afstand en hoek van iedere beweging moet exact gedefinieerd zijn om een meer efficiënte aanval en verdediging te bewerkstelligen.

4. Het doel en de methode van iedere beweging moeten duidelijk en simpel zijn om het onderwijs- en leerproces te ondersteunen.

5. Rationele onderwijsmethoden moeten worden ontwikkeld zo dat de voordelen van Taekwon-Do door een ieder kan worden genoten, jong en oud, man en vrouw.

6. Correcte ademhalingsmethoden moeten worden bedacht om de snelheid van elke beweging te verhogen en om vermoeidheid te voorkomen.

7. Aanvallen moeten tegen iedere vitale plek van het lichaam gemaakt kunnen worden en het moet mogelijk zijn te verdedigen tegen alle varianten van aanvallen.

8. Elk aanvallend instrument moet duidelijk worden gedefinieerd en moet degelijk gebaseerd zijn op de structuur van het menselijk lichaam.

9. Elke beweging moet makkelijk uit te voeren zijn om de student in staat te stellen om Taekwon-Do als sport en recreatie op een plezierige manier te beleven.

10. Speciale aandacht moet worden besteed aan het bevorderen van een goede gezondheid en in het voorkomen van blessures.

11. Elke beweging moet harmonieus en ritmisch zijn zo dat Taekwon-Do esthetisch aangenaam is.

12. Elke beweging in een patroon moet de persoonlijkheid en het spirituele karakter uitdrukken van de persoon waar het patroon naar is genoemd.